Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a Show International Kft. Webshop (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint:

A Webáruház címe:  shop.adrisktichen.hu

A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:

Cégnév: Show International Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely címe: 1029 Budapest, Gyíkfű utca 35.
Cégjegyzékszám: 01-09-300185
Nyilvántartást vezető cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Statisztikai számjel: 25987267 9001 113 01
Adószám: 25987267-2-41
Bankszámlaszám: 11702081-21453472-00000000

Ügyfélszolgálat/Webáruház adatai:

Cím: 1029 Budapest, Gyíkfű utca 35.
E-mail: adriskitchenteam@gmail.com
Nyitva tartása: 0-24

Az általános szerződési feltételek elfogadása

 1. A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölőnégyzet kiválasztásával tehet meg. A felhasználók az ÁSZF és Adatvédelmi szabályzat elfogadásával a Lila füge Kft. hírlevél szolgáltatására is feliratkoznak – mindkét esetben (regisztráció/vásárlás) – mely hírlevél-listáról történő leiratkozást az első hírlevél kézbesítésekor tudnak megtenni, a hírlevél alján található gombbal/linkkel. Amennyiben egy hírlevelet se szeretne kapni a már regisztrált felhasználó, Hírlevél adatbázisból való törlési igényét kérjük jelezze közvetlenül az ügyfélszolgálatunknak.
 1. Ha a felhasználó a jelen ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait, tehát nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem.

A megrendelés lépései:

 1. A regisztráció
 2. A kosár használata
 3. A megrendelés összeállítása
 4. Az adatbeviteli hibák ellenőrzése és javítása
 5. A megrendelés elküldése
 6. A megrendelés visszaigazolása

Az adásvételi szerződés létrejötte:

 1. Ha a felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalain, és ha a Szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja, adásvételi szerződés jön létre a felhasználó (mint vásárló) és a Szolgáltató között. Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a felhasználóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, tehát nem köteles a megrendelt terméket megvenni.
 2. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül. A szerződés magyar nyelven jön létre és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
 3. A szerződést a Szolgáltató elektronikus formában, automatikusan tárolja és az a felhasználó számára a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető (annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja).

A termék lényeges tulajdonságai

A termék lényeges tulajdonságait a felhasználó megtekintheti a termék bemutató oldalán.

Árak

A Webáruházban közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak, amelyek tartalmazzák a termékek árát és a földszintig való házhoz szállítás költségeit.

Kiszállítás, személyes átvétel

 1. A szállítási határidő: A webshop minden terméke esetében, a sikeres megrendeléstől számított 10 munkanapon belül
 2. A termékek kiszállítását a Szolgáltató a felhasználóval egyeztetett időpontban végzi.
 3. A felhasználó köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

A szállítási díj közvetített szolgáltatást tartalmaz.

Lehetséges fizetési módok

 1. Bankkártyás Fizetés

 Webáruházunkban az alábbi bankkártyákat fogadjuk el: MasterCard, Visa Classic, Maestro, Visa Electron és American Express kártyák. Online bankkártyás fizetés esetén a megrendelés átvétele csak a sikeres fizetés után lehetséges. Online bankkártyás fizetési szolgáltatónk a BARION.

A Barion kétféle fizetési lehetőséget kínál:

fizetés Barion tárcával, vagy fizetés bankkártyával

A Barion Smart Gateway fizetőkapun bárki fizethet bankkártyával, egyszerűen bankkártya adatainak megadásával, nem szükséges előzetes regisztráció. A Barion tárcával rendelkező felhasználók azonban kényelmesebben fizethetnek, ezért minden fizetésnél van lehetőség regisztrációra. A vásárlás bármikor megszakítható az oldalon található Vásárlás megszakítása feliratra kattintva.

A Barion fizetési lehetőségekről bővebb információk találhatók a Barion honlapján.

 1. Webáruházunkban lehetőség van banki átutalásra.

Az Eladó bankszámlájára történő utalás esetén a közlemény rovatban fel kell tüntetni a rendelésszámot, annak érdekében, hogy Eladó be tudja azonosítani a megrendelést.

Kedvezményezett: Show International Kft.
Számlavezető bank: OTP Bank Zrt.
Számlaszám: 11702081-21453472-00000000
Közlemény: Rendelésszám

Elállási jog

Elállási/Felmondási jog

A felhasználó 3 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 3 nap elteltével jár le, amelyen a felhasználó vagy a felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi

Ha a felhasználó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát (akár a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-minta felhasználásával is) köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

Név: Show international Korlátolt Felelősségű Társaság
Cím: 1029 Budapest, Gyíkfű utca 35
E-mail: adriskitchenteam@gmail.com

A felhasználó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha a felhasználó eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 3 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy felhasználó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Felhasználó köteles Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 7 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 7 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének költségeit Szolgáltató viseli. Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Elállási nyilatkozatminta

Címzett: Show International Korlátolt Felelősségű Társaság

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

 1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet a felhasználó a kellékszavatossági jogával?

A felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg a felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

A felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti a felhasználó a kellékszavatossági igényét?

A felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított egy hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

A felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már felhasználó köteles bizonyítani, hogy a felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 1. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (a termék) hibája esetén a felhasználó – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg a felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként a felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti a felhasználó a termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt a felhasználó kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.